Mitjançant aquest avís, informem als usuaris del web https://osteo-ioga.com/, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/18 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la resta de normativa d’aplicació, de la política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “Osteo-ioga” les dades personals que els són sol·licitades motivat per la sol·licitud d’informació o per a la contractació dels diversos serveis que s’ofereixen.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “Osteo-ioga” podrà, depenent de el cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l’usuari / interessat seran tractades atenent les característiques detallades a continuació.

Informació relativa al tractament de les dades personals

Identificació del responsable: Osteo-ioga. Correu electrònic de contacte olivia@osteo-ioga.com.

Finalitat del tractament:

Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats:

• Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat.

• Manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi.

• Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixi contractar.

• Comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació, l’interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessaris per als fins del tractament. No és procedent la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà a el bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes de l’ tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.

En l’actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, en base als seus dades personals. En el cas en què en un futur s’anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es demanarà el consentiment previ.

Legitimació del tractament:

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per vostè. De forma prèvia i expressa. Amb caràcter previ se l’informa de tots aquells aspectes exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.

Menors d’edat:

Pel que fa als menors amb menys de catorze anys que vulguin donar-se d’alta com a usuaris, hauran d’aportar la documentació que acrediti el consentiment dels seus pares o tutors legals per al tractament de les seves dades, sent absolutament necessari per accedir als nostres continguts. Sol·licitem expressament als pares o tutors, que prenguin les mesures oportunes per evitar que els menors d’edat puguin donar-se d’alta utilitzant programes de control parental o sistemes anàlegs, i informar-nos en cas de tenir algun indici que el menor s’ha donat d’alta . “Osteo-ioga” es reserva el dret de demanar a l’Usuari la documentació que acrediti la seva identitat en els casos que hi hagi dubtes sobre la veracitat de les seves dades, negant-se la prestació de serveis si l’Usuari no atén la sol·licitud.

Destinataris, cessions i transferències de dades:

Les seves dades no seran cedides a tercers, excepte quan sigui indispensable per a la prestació de servei o obligació legal.

Igualment, les seves dades tampoc seran transferits a països fora de la Unió Europea llevat que fos indispensable per al compliment de les finalitats i Un. Ens autoritzi de forma prèvia i expressa.

“Osteo-ioga” utilitza l’aplicació WhatsApp per comunicar-se amb els seus clients, amb la finalitat gestionar les seves comandes, informar-lo de l’estat i comunicar-li que ja es troba preparat o quan es realitzarà el lliurament a domicili, així com comunicacions comercials relacionades amb les ofertes i promocions. L’empresa que gestiona l’aplicació WhatsApp té la seu a Estats Units d’Amèrica, el que es considera una transferència internacional de dades a un país que no compleix amb la normativa europea de protecció de dades. Per aquest motiu cal que ens autoritzi expressament per utilitzar aquest canal de comunicació marcant la casella corresponent en els formularis on se li sol·liciti el consentiment. Li recomanem que consulti la Política de Privacitat de WhatsApp abans de continuar. En cas de voler utilitzar l’aplicació WhatsApp per comunicar-se amb nosaltres, l’informem que “Osteo-ioga” només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades, d’acord amb la legislació vigent, respecte a les dades que reculli directament de l’usuari , no tenint cap tipus de control ni responsabilitat pel que fa als tractaments i posteriors usos que WhatsApp pogués efectuar de les dades facilitades per aquest canal.

Drets dels interessats:

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu electrònic a admin@osteo-ioga.com. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura de la persona sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena.

Els drets dels interessats són: d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició, supressió, oblit i portabilitat.

Revocació del consentiment: L’interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

L’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Quan les dades personals hagin de ser tractats de forma posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà l’interessat de tal extrem.

Mesures de seguretat: El responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

La Web de https://osteo-ioga.com/ conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès per a l’interessat. “Osteo-ioga” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’interessat accedeix a el contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privadesa, pot dirigir-se a nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça: admin@osteo-ioga.com

“Osteo-ioga”

Tots els drets reservats